Program Panel 2013+

K podpoře financování oprav, modernizací nebo regenerací panelových a cihlových bytových domů je možné dle nového nařízení vlády č. 144/2014 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 468/2012 Sb. (NV) prostřednictvím Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB) poskytovat podporu z prostředků Fondu na opravy a modernizace domů formou nízkoúročených úvěrů. Tento program je otevřen kontinuálně od 11. 1. 2013 a jen pro letošní rok 2017 byl stanoven rozpočet cca 550 mil. Kč.

Kdo a k čemu může úvěr využít

O úvěr smí požádat kdokoliv – může to být zástupce obce či právnická osoba a může to být i osoba fyzická. O úvěr na opravy a modernizaci domů může žádat vlastník bytového domu, případně společenství vlastníků bytových jednotek. Není určen na opravy a modernizace rodinných domů.

Základní nastavení úvěru

Zvýhodněný úvěr Vám může být poskytnut maximálně do výše 90 % rozhodných (uznatelných) nákladů.

Čerpání úvěru je možné maximálně po dobu 3 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Příjemce ukončí opravu nebo modernizaci domu do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru. Délka úvěru je stanovena ve smlouvě o úvěru, nepřesáhne však 30 let od data podpisu úvěrové smlouvy (včetně období čerpání).

Úroková sazba se pohybuje od 0,45% p.a. po celou dobu splácení úvěru (v tomto případě do 10 let) do maximální výše 2,45% p.a. (při délce splácení do 30 let). Úvěr nelze poskytnout na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondů. Na tentýž druh opravy nebo modernizace může být úvěr poskytnut pouze jednou.

Žádost o poskytnutí úvěru musí být podána před zahájením opravy nebo modernizace.

Vyhodnocení žádosti na poskytnutí úvěru v praxi představuje provedení standardního hodnocení vaší bonity a úvěrových rizik, navržení výše úvěru, délky splatnosti a výše úrokové sazby. Tento proces trvá přibližně 2 až 3 měsíce. Pokud se na základě předložených dokumentů rozhodne o poskytnutí úvěru, bude klient včas informován o podmínkách poskytnutí úvěru a současně vyzván k doložení dalších dokladů. Pokud žadatel souhlasí s podmínkami úvěru, dojde na SFRB k rezervaci zdrojů. Na doložení všech požadovaných informací je Vám poskytnuta lhůta maximálně 6 měsíců. Skutečná výše úvěru je vždy stanovena maximální výší a procentem z rozhodných (uznatelných) nákladů (maximálně však do výše 90%).

Na základě vyhodnocení povinných příloh se zpracuje návrh Smlouvy o poskytnutí úvěru a návrh ostatních smluvních dokumentů.

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru musíte zahájit do 6 měsíců ode dne podpisu úvěrové smlouvy a ukončit čerpání nejpozději do 3 let ode dne podpisu úvěrové smlouvy. Příjemce úvěru ukončí opravu nebo modernizaci domu max. do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru - po tuto dobu je umožněno čerpání poskytnutého úvěru. Budou uhrazeny pouze rozhodné (uznatelné) náklady, které musí být doloženy účetními doklady a musí být schváleny autorizovaným stavebním dozorem.

Pro více informací o programu Panel 2013+ nás navštivte v naší kanceláři nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 558 111 000 nebo emailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

„Stavíme dnes. Stavíme pro budoucnost.“

 

Jste zde Panel 2013+